Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

  Đồng chí Dương Văn Hoàn, ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,

Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ chính quyền địa phương, của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, tổng nguồn vốn đạt 318.616 triệu đồng, tăng 11.627 triệu đồng so với 31/12/2020, tổng dư nợ đến 30/6/2021 là: 318.176 triệu đồng/6.273 hộ/257 tổ TK&VV, dư nợ tăng 11.650 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 3,8%. Tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2021 là 61.074 triệu đồng, với 1.339 hộ vay vốn, tập trung giải ngân cho vay 08 chương trình tín dụng  theo quy định.

Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức chính trị – xã hội, UBND các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để bổ sung nguồn vốn cho vay. Tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các giải pháp theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại văn bản 1349/NHCS-TDNN để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19.Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm 2021 toàn huyện đạt 90,88/100 điểm, trong đó đối với cấp xã xếp loại tốt: 19 xã, chiếm tỷ lệ 95%; xếp loại khá: 01 xã, không có xã xếp loại trung bình, loại yếu.

Bên cạnh những kết quả đạt được,trong 06 tháng đầu năm vẫn còn một số  khó khăn, tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,22%/tổng dư nợ (cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 0,18%), tổng dư nợ quá hạn 702 triệu đồng/32 món, Công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi trong khi dự họp với tổ TK&VV còn hạn chế. Nắm bắt nghiệp vụ ủy thác chưa sâu; hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ của tổ TK&VV còn để sai sót. Công tác kiểm tra, giám sát còn ít, đôn đốc xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, lãi tồn đọng chưa kịp thời.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tập trung giải ngân nguồn vốn kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2021. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn; Kế hoạch số 732/KH-UBND ngày 06/6/2018 của UBND huyện Chợ Đồn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng laođộng gặp khó khăn do đại dịch covid 19; trình HĐND huyện ghi dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 đối với nguồn vốn ủy thác từ ngân sách qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2022 đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định; Hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ lần 3 (kỳ tháng 6 năm 2021) theo đúng quy định tại Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Giám đốc./.

Bài trướcBan chỉ đạo hoạt động hè huyện kiểm tra hoạt động hè năm 2021 tại cơ sở
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai chính sách bảo hiểm y tế theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ