Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bắc Kạn Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 tại huyện Chợ Đồn

 Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện năm 2020, cụ thể: UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình: Quyết định, kế hoạch, công văn chỉ đạo… Thực hiện công tác kiểm tra từng đơn vị xã, thị trấn kịp thời thăm nắm tình hình, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Giao các phòng chức năng tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các chương trình chính sách theo nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện phụ trách từng xã, thị trấn. Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch; Để hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh giao 2,3% tương ứng 301 hộ thoát nghèo, UBND huyện đã phân bổ cho từng đơn vị số lượng hộ thoát nghèo cụ thể, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện. Đối với việc thực hiện các Chương trình giảm nghèo tại huyện từ đầu năm đến nay: Dự án 2, Chương trình 135, Tiểu dự án 1, đầu tư cơ sở hạ tầng: Vốn đầu tư thực hiện 41 công trình, đã giải ngân 5.989,0 triệu đồng/ 11.041,0 triệu đồng, đạt 43% KH; Tiểu dự án 2, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện 19 dự án, đã giải ngân 2.620,0 triệu đồng/3.157,0 triệu đồng đạt 79,2% KH; Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo xã ngoài Chương trình 135, thực hiện 01 dự án giải ngân 160,0 triệu đồng/160,0 triệu đồng đạt 100% KH; Dự án 4, truyền thông và giảm nghèo cơ quan chuyên môn đang tham mưu cho huyện thay đổi một số nội dung để phù hợp với thực tế địa phương; Dự án 5, nâng cao năng lực giám sát và thực hiện chương trình, huyện đã tiến hành kiểm tra 18/20 xã, thị trấn, dự kiến tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ cấp xã trong tháng 9 năm 2020; Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm tăng thu nhập cho người nghèo, cận nghèo; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, hỗ trợ về văn hóa và thông tin. Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện các Chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo cũng còn những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó để ra những giải pháp cụ thể để thực hiện từ nay đến cuối năm 2020.

Tại buổi làm việc các đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận, góp ý cho báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện, bàn bạc, thống nhất tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc ngay tạo buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc ông Ma Thế Quyên, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trưởng đoàn công tác đề nghị UBND huyện: Tiếp thu những ý kiến góp ý của thành viên đoàn công tác, bổ sung đầy đủ số liệu cấp nhật tại thời điểm; Tổ chức rà soát, đôn đốc chỉ đạo thực hiện giải ngân các nguồn vốn chương trình, chính sách đảm bảo hiệu quả; Đối với nội dung hỗ trợ các hộ dự kiến thoát nghèo trong năm 2020, đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phân giao cho các tổ chức hội hỗ trợ giúp đỡ các hộ thoát nghèo đồng thời giao công chức cùng đảm nhiệm; Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo hơn nữa các phòng chức năng cùng UBND các xã, thị trấn phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để thực hiện hiệu quả chương trình, chính sách các tháng còn lại trong năm 2020./.

Bài trướcHội nghị triển khai “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020
Bài tiếp theoKhối các cơ quan huyện Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020