91 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/8/1930-1/8/2021), khát vọng và niềm tin

Điều đó đã được lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh, trong suốt chặng đường dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi thắng lợi của cách mạng nước ta đều có phần đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo, trong đó phải kể đến là việc đã góp phần quan trọng vào hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân, biến chủ trương, đường lối, chính sách đó thành hành động cách mạng một cách tự giác của hàng triệu quần chúng, tạo thành các cao trào cách mạng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đội ngũ các thế hệ cán bộ Ngành Tuyên giáo ngày càng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng. Dạn dày trong đấu tranh cách mạng và trong hoạt động của phong trào quần chúng, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo luôn luôn là lớp người đi trước và đi cùng với phong trào cách mạng của quần chúng, đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Ngày nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng không chỉ lớn mạnh về số lượng, về lực lượng, dày dạn về kinh nghiệm mà còn có hệ thống tổ chức chặt chẽ và rộng khắp từ Trung ương xuống cơ sở với những phương tiện và điều kiện hoạt động ngày càng tốt hơn và đang là chỗ dựa về mặt tinh thần của toàn xã hội.

 

 Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Kạn tặng hoa chúc mừng đoàn thi Đảng bộ huyện Chợ Đồn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Vừa qua, Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội XIII, đưa ra một tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới. Nắm bắt tư tưởng chỉ đạo và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội XIII, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo và tình hình thực tiễn của đất nước, Ngành Tuyên giáo huyện Chợ Đồn cần triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với tham mưu và đề xuất với cấp uỷ, giải pháp xử lý những bức xúc trong thực tiễn hoạt động của các lĩnh vực công tác tuyên giáo, trong đó, việc định hướng đúng tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng và đường lối của Đảng, phát huy sức mạnh của toàn dân thì nghị quyết sẽ được đưa vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Công tác tuyên giáo cần được vận hành theo một quy trình chặt chẽ trước hết là tham mưu cho các cấp uỷ đảng địa phương ban hành nghị quyết, chỉ thị; trên cơ sở đó giúp cấp trên tổ chức triển khai, đưa nghị quyết, chỉ thị đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực trong xã hội. Thực tiễn cho thấy nếu không biết phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị (trong đó vai trò của các cấp uỷ đảng đặc biệt quan trọng), làm hạt nhân cho sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong việc triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng thì hiệu quả công tác tuyên giáo sẽ không đáp ứng được yêu cầu. Mặt khác, cũng cần phải nhận thức rằng: Mọi chủ trương, đường lối của Đảng dù qua nhiều kênh khác nhau song đều hướng đến các cơ sở, lấy cơ sở làm hạt nhân cho phong trào cách mạng. Vì vậy, với vai trò giúp các cấp uỷ đảng trong việc triển khai, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, công tác tuyên giáo phải hướng dẫn chương trình, kế hoạch hành động với những biện pháp đúng đắn, sáng tạo; huy động được sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, đủ sức lôi cuốn được quần chúng hành động theo đúng tinh thần của nghị quyết chỉ thị.

Công tác tuyên giáo phải thường xuyên tổ chức, hướng dẫn các phong trào quần chúng, xác định mục tiêu cụ thể, xây dựng kế hoạch rõ ràng, có cơ chế chính sách, có cán bộ đủ năng lực để hướng dẫn và làm nòng cốt cho các phong trào. Mỗi phong trào đều có những tập thể, cá nhân điển hình nên công tác tuyên giáo không những phải nhanh nhạy, kịp thời phát hiện những điển hình để có biện pháp định hướng nâng tầm, nhân rộng, mà còn phải biết đúc kết bài học kinh nghiệm từ các phong trào đó.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên giáo là phải nhanh nhạy nắm bắt một cách xác thực diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội, kịp thời đề xuất với cấp trên những giải pháp định hướng tư tưởng chính trị. Ngành Tuyên giáo của huyện cần chủ động, kiên quyết phản bác một cách có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động. Phải chủ động phát hiện âm mưu, phân tích rõ thủ đoạn và cách thức chống phá của lực lượng phản động, trên cơ sở đó đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng nhưng lại có sức thuyết phục, mở rộng đối thoại với những người có quan điểm sai trái, giúp họ nhận thức được sai lầm, ăn năn, hối cải đi theo cách mạng.

Tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là nhằm hướng tới mục tiêu làm cho mọi người Việt Nam nhận thức đúng, tự giác học tập, noi gương và có hành động theo những nét đẹp trong phẩm chất cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó góp phần tạo lập nền tảng tinh thần dân tộc trong thời đại mới.

Đứng trước những yêu cầu mới, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo ngày càng nặng nề, phức tạp, đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị, có lập trường kiên định, vững vàng, nhạy bén trước sự biến đổi của thời cuộc; phải không ngừng tri thức hoá, chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ Ngành Tuyên giáo.

Bài trướcHội nghị trực tuyến tổng kết 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện động viên cán bộ Trung tâm y tế huyện tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid -19