6. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 6 các xã Đồng Lạc, Xuân Lạc, Nam Cường. Giới thiệu 07 ứng cử viên, bầu chọn 04 đại biểu.

 
 
 
 
Bài trước2. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN NHIỆM KỲ 2021-2026
Bài tiếp theo7. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026