3. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 3 các xã  Đại Sảo, Yên Mỹ, Yên Phong. Giới thiệu 07 ứng cử viên, bầu chọn 04 đại biểu.

 
 
 
 
Bài trước7. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026
Bài tiếp theo4. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026