2. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn khóa XXI, nhiuệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 2 các xã Phương Viên, Bằng Phúc, Đồng Thắng. Giới thiệu 08 ứng cử viên, bầu chọn 05 đại biểu.

 
 
 
 
Bài trước1. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026
Bài tiếp theo6. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026