17/22 xã, thị trấn xếp loại khá Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

Theo đó, các tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính được xác định trên các tiêu chí như: công tác chỉ đạo điều hành; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó các xã, thị trấn tự đánh giá và UBND huyện đánh giá. Kết quả có 17 xã/ 22 xã, thị trấn được xếp hạng, phân loại Chỉ số Cải cách hành chính đạt loại khá, 05 xã, thị trấn đạt trung bình. Việc công bố kết quả xếp hạng, phân loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các xã, thị trấn sẽ phản ánh tương đối chính xác việc quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính ở cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2020, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó chỉ đạo quyết liệt hơn việc theo dõi thi hành pháp luật và việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại đơn vị; Tự  kiểm tra, rà soát Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đã được UBND huyện công bố, xem lĩnh vực, tiêu chí, thành phần nào của xã mình chưa đạt điểm tối đa hoặc có số điểm thấp, tìm các giải pháp để khắc phục.

Bài trướcChợ Đồn nâng cao ý thức phòng dịch Covid-19
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19