Thông báo số 1370/TB-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn năm 2022 (Tải về)

Bài trước
Bài tiếp theoBan chỉ đạo hoạt động hè huyện kiểm tra công tác hè tại cơ sở