07 thôn hoàn thành Chương trình 135 năm 2019 thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020

 Cấp giống gà cho các hộ thực hiện mô hình nuôi gà thịt từ nguồn kinh phí sự nghiệp

Chương trình 135 tại thôn Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng

Theo đó tổng kinh phí được phê duyệt thực hiện 03 dự án của xã Quảng Bạch, Bằng Phúc và thị trấn Bằng Lũng là: 281,756 triệu đồng (kinh phí Chương trình 135 là 244,0 triệu đồng, kinh phí dân đóng góp là 37,765 triệu đồng).

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện sau khi các dự án được UBND huyện phê duyệt, UBND các xã, thị trấn đã chủ động thực hiện hỗ trợ cho các hộ hưởng lợi của dự án. Cụ thể: Tại xã Bằng Phúc có 07 hộ (05 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo) được hỗ trợ 07 cái máy nông nghiệp từ dự án hỗ trợ máy móc, nông cụ sản xuất của thôn Bản Mới; Tại xã Quảng Bạch đã thực hiện nghiệm thu thanh toán hỗ trợ cho nhóm hộ thực hiện Dự án nuôi trâu sinh sản của thôn Bó Pja, thôn Khuổi Vùa, hỗ trợ 5 con trâu giống sinh sản cho 05 hộ (04 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo); Tại thị trấn Bằng Lũng có 12 hộ ((06 hộ nghèo, 06 hộ cận nghèo) của 04 thôn là Bản Duồng 1, Bản Duồng 2, Bản Tàn, Nà Pài được hỗ trợ giống gà, thức ăn cho gà, tập huấn kỹ thuật nuôi để thực hiện Mô hình nuôi gà thịt. Hiện nay các vật nuôi (trâu, gà) của Dự án được các hộ chăm sóc tăng trưởng tốt, công cụ máy móc nông nghiệp được cấp các hộ sử dung đúng mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp của hộ.

Hiệu quả thiết thực từ Dự án hỗ trợ và phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 đang triển khai trên địa bàn huyện Chợ Đồn không chỉ góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững, thay đổi diện mạo nông thôn ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn mà từ đó còn tạo nền tảng vững chắc để người dân cùng tham gia vào Chương trình xây nông thôn mới./.

Bài trướcHội nghị tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn với các hoạt động chào mừng năm mới Tân Sửu 2021